ប្រភេទទាំងអស់

អតិថិជន Jwell

Jwell មានអតិថិជនល្បីៗជាច្រើនដែលមានទីតាំងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ដូចជា Adopen នៅក្នុងប្រទេសទួរគី (ឧស្សាហកម្មទម្រង់បង្អួច PVC), Firat នៅក្នុងប្រទេសទួរគី (ឧស្សាហកម្មបំពង់ HDPE), Oriental Yuhong (ឧស្សាហកម្ម Geomembrane)..។ល។ អតិថិជន Jwell មានទីតាំងនៅទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ទួរគី និងបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត។

  • c2
  • c1
  • bt
  • bt
  • bt
  • bt

    ប្រភេទក្តៅ