ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

វិស្វករ Jwell បានទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដើម្បីធ្វើសេវាកម្មក្រោយការលក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគ Corona

ពេលវេលា: 2021-04-30 សេចក្តីអធិប្បាយ: 44

Despite recently the corona virus spreading is becoming much more serious than before especially in India. Jwell after-sale service engineer Mr.Cai went to Iran for testing PVC foam board machines on April 21st, 2021. Our customer in Iran has taken very good care of our engineer and wish he could finish the work successfully and come back safely.

1

2

ប្រភេទក្តៅ