ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

Jwell នឹងចូលរួមនៅ INTERPLASTICA, MOSCOW ចាប់ពីថ្ងៃទី 25, មករា ដល់ 28, មករា ឆ្នាំ 2022

ពេលវេលា: 2022-01-13 សេចក្តីអធិប្បាយ: 31

Russia is an important market for the plastics and rubber industries in difficult times. Interest in high-quality and innovative machinery, systems and materials continues unabated. Demand for packaging solutions, recycling systems and waste avoidance is particularly high. Innovative products, current best practice and the direct exchange with international industry experts rank high on the agenda in user industries. Therefore, interplastica, the International Trade Fair for Plastics and Rubber, held from 25 to 28 January 2022 at Expocentre AO in Moscow as most relevant meeting point for Russia and its neighbouring states, comes at the perfect time.

1

Jwell Machinery Co.,ltd will attend Interplastica from 25th-28th ,January, 2022. Our booth number is 21D29. Welcome to visit us.

ប្រភេទក្តៅ