ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

Jwell សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នា រីករាយពិធីបុណ្យអុំទូក!

ពេលវេលា: 2021-06-11 សេចក្តីអធិប្បាយ: 57

1

14th, June, 2021 is China’s traditional holiday. Jwell will have two days holiday dated from 13th, June—14th, June. At the same time, Jwell provide very special holiday gift for all Jwell workers—Zongzi( a kind of sticky rice wrapped with lotus leaf) also called Rice Dumpling.

3

4

5

6

7

8

My dear friend, do you know why Chinese celebrate Dragon Boat Festival every year? Followings are the answer:

The story best known in China holds that the festival commemorates the death of the poet QuYuan, It’s said that the local people, who admired him, raced out in their boats to save him, or at least retrieve his body. When his body could not be found, they dropped balls of sticky rice into the river so that the fish would eat them instead of Qu Yuan's body. This is said to be the origin of zongzi. Therefore, Chinese people usually eat Zongzi during this holiday every year in memory of this great person in history.

10

11

ប្រភេទក្តៅ